Copyright © 2017 by Rypáček Luboš   -   Všechna práva vyhrazena   -   Desing by VIRrrrrus
Naše projekční kancelář zajišťuje kompletní inženýrskou činnost, do které patří
autorský dozor (AD), technický dozor objednavatele (TDI), koordinátor BOZP.

Dále pak do inženýrské činnosti je zahrnuto zajištění:
· vyjádření k trasám sítí jednotlivých správců inženýrských sítí
· vyjádření dotčených orgánů státní správy
· zapracování podmínek správců sítí, či orgánů státní správy
· projednání výjimek u dotčených orgánů
· zajištění vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení
Autorský dozor
Autorským dozorem se obvykle označuje činnost zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, popř.  
dokumentace pro provedení stavby nebo obecněji dokumentace souborného řešení projektu, kterou ověřuje soulad prováděné  
stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby. Zjištěné nedostatky a návrh na způsob i postup jejich odstranění jsou obvykle  
předmětem zápisu do stavebního deníku. Působnost autorského dozoru se vztahuje již na fázi realizační přípravy projektu  
(zpracování realizační dokumentace projektu) a souvisí jak s fází realizace projektu, tak s fází vyzkoušení a průkazů. Na  
významných, technicky a architektonicky složitých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný,  
podle potřeby.

Do výkonu autorského dozoru se obvykle zahrnuje:
· účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí  
dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami
· dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi  
jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu
· dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s  
dokumentací souborného řešení projektu
· dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi (realizátorům) stavby a  
autorský dozor při vytyčovacích pracích
· autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o  
vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby
· posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu
· navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve  
přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních
· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání  
postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních
· účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší  
problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským  
dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní  
oddělené úplaty) stanovených smlouvou
· dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu,  
předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke  
zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek  
vztahujících se k výkonu autorského dozoru
· dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, souvisejícím obvykle  
se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která zabezpečí dosažení  
cílů projektu.

        Zdroj: http://www.ckait.cz/content/autorsky-dozor-projektanta